Testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument som reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter testatorns död. Testamentet är en värdehandling som behöver uppfylla vissa formkrav för att vara juridiskt bindande samt vara korrekt och tydligt upprättad för att i möjligaste mån undvika konflikter i efterhand. Är testamentet felaktigt upprättat eller otydligt formulerat riskerar testatorn att arvingarna väcker klander eller kräver jämkning av testamentet.

Det är därför viktigt att skriva sitt testamente på rätt sätt så att dina tillgångar fördelas på det sätt du vill. Flertalet regler finns att ta hänsyn till vid upprättandet av ett testamente och för att undvika frågetecken är det klokast att låta en jurist göra jobbet. Låt Juridik Online hjälpa dig redan idag med att skräddarsy ditt testamente och tillse att det blir korrekt utformat.

Kontakta mig

Har du inte lust att ringa eller skicka ett mail kan du kontakta mig genom formuläret bredvid. Jag svarar alltid inom 1-2 arbetsdagar.

Vad är egentligen ett testamente och hur skrivs ett sådant dokument?

Testamentet är en skriftlig handling som ger möjlighet för en testator att bestämma vad som ska ske med dennes egendom efter döden. En testator är begreppet på den person som skrivit testamentet. Ett testamente är endast giltigt om det skrivs under av testatorn samtidigt som det också bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. En huvudregel är att den som upprättar testamentet ska vara myndig men det finns också möjlighet för omyndiga personer att upprätta testamenten. Då får testamentet enbart gälla inkomster som den omyndige skaffat genom eget arbete.

De två testamentesvittnena får inte själva omfattas av testamentet. Det är inte nödvändigt att vittnena känner till dokumentets innehåll, men de måste veta att det är ett testamente som bevittnas. Testamentet är juridiskt bindande omedelbart efter att det upprättats och det registreras inte någonstans. Det kan därför vara klokt att låta något företag förvara testamentet åt dig eftersom kopior av testamentet inte är juridiskt bindande, endast originalet tar man hänsyn till 

Det är ditt testamente och din vilja är därmed avgörande

Det är alltid viktigt att skriva ett testamente och det gäller oavsett om du är sambo, singel eller gift, men extra viktigt är det för dig som vill att din sambo ska ärva dig eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag. Är du gift och har särkullbarn kan det också vara av stor vikt att förordna kring efterarv och orubbat bo via testamente. Har du barn, oberoende av om du är sambo, ensamstående eller gift, är det avgörande att se till att arvet också blir barnets enskilda egendom. Annars finns risken att deras framtida sambo/make har rätt till en del av arvet vid bodelning. Är barnen unga kan du även förordna om en särskild förmyndare samt i vissa fall en särskilt utsedd vårdnadshavare genom testamentet.

Är du istället ensamstående utan barn behövs ett testamente för att reglera vad du vill göra med det som du lämnar kvar. Därför behöver du skapa ett testamente för att vara helt säker på att din vilja träder i kraft. Om det inte finns något testamente kommer arvet istället fördelas enligt lag. Saknas då arvingar går allt till allmänna arvsfonden.

Därför är det bra med juridisk hjälp

När du ska ta fram ett testamente är det avgörande att det blir helt korrekt så att det inte finns några grunder för klander eller jämkning. Därför är det bättre att ta hjälp av en jurist som har erfarenhet och kunskap av att ta fram testamenten.

Med Juridik Online får du hjälp med ditt testamente till ett betydligt lägre pris än när du kontaktar en större byrå. För enklare testamenten kan du ladda ner en mall där all information finns tillgänglig om hur du upprättar ett testamente. Behöver du juridisk rådgivning under tiden du fyller i testamentet finns jag nära till hands. 

Bröstarvingar har rätt till hälften

De som är avkomlingar till den avlidne kallas också för bröstarvingar. Vid scenariot att barnen dött tidigare, eller avstår från rätten att ärva, kommer dennes barn att få rätt till arvet istället. Den avlidnes bröstarvingar har så kallad laglott vilket innebär att de alltid har rätt till hälften av sin arvslott. Skulle den avlidne testamentera på ett sätt som inskränker rätten till laglott för bröstarvingen kan denne begära en jämkning av testamentet. 

Jämkning behöver begäras inom sex månader från dagen bröstarvingen fick ta del av testamentet. Detta görs genom att meddela sin begäran till testamentstagaren alternativt att gå till domstol och därmed väcka talan mot testamentstagaren. Juridik Online kan hjälpa dig att begära jämkning samt kan hjälpa dig att granska ett testamente som du misstänker vara inkorrekt eller inskränkande gentemot din laglott. Vi kan även agera ombud i samband med bouppteckning och förrättning.

Klandertalan av testamentet

En arvinge kan också begära att testamentet ska ogiltigförklaras genom att väcka en klandertalan. Detta måste ske inom sex månader efter att arvingen fått ta del av testamentet. En klandertalan måste väckas vid domstol och Juridik Online kan hjälpa dig med processen.

Enbart en arvinge har rätt att väcka klandertalan. Om det inte finns några bröstarvingar eller någon efterlevande make kan klandertalan väckas av den Allmänna arvsfonden. Det är reglerna i ärvdabalken tillsammans med ett eventuellt testamente som avgör vilka som är arvingar. 

Testamentsexekutor

Den avlidne kan på förhand utse en testamentsexekutor som ska vara ansvarig för förvaltningen av dödsboet samt se till att det som är utfärdat i testamentet också genomförs. Personen kommer ha ansvaret för dödsboet istället för dödsbodelägarna. 

Vid scenariot att tingsrätten ska utnämna en boutredningsman kommer uppdraget ges till testamentsexekutorn om det inte finns anledning att utse någon annan. Testamentsexekutorn är också ansvarig för att fördela arvet mellan de arvsberättigade och agerar därmed skiftesman. 

Några tips angående testamente

  • Du har möjlighet att testamentera precis vad du vill till vem du vill.
  • Vid scenariot att du är gift och din make/maka avlider och det samtidigt inte finns några barn från tidigare förhållande har du rätten att ärva allt om det inte står något annat angivet i testamentet. Samma sak gäller om ni har gemensamma barn då de först får del av arvet när båda är avlidna.
  • Om du har barn, alternativt barnbarn om barnen är avlidna, har de rätt att kräva ut laglott.
  • Om du är sambo har du rätt till hälften av värdet för er gemensamma bostad och bohag. Skulle din sambo avlida är det sambons arvingar enligt lag som har rätt till arvet om inte annat är angett i testamentet. 
  • Testamentet är en värdefull handling som behöver visas upp i sitt original efter dödsfallet. Därför rekommenderas det inte att det förvaras hemma i bokhyllan eftersom det kan försvinna. Istället är det bättre med ett kassaskåp eller till och med ett bankfack för att säkerställa att testamentet är i tryggt förvar. Det finns även företag som tillhandahåller tjänsten ”testamentesförvaring” och som tillser att testamentet kommer arvingarna tillhanda vid ditt framtida frånfälle.